English

Десета конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество” -
Пловдив, 22 - 23 юни 2017 г.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.
Конференцията е организирана, съгласувано с the 18th International Workshop on Combinatorial Image Analysis, който ще се проведе в Пловдив, 19-21 юни 2017; http://www.cs.fredonia.edu/barneva/IWCIA17/.

Изисквания за докладите

Авторите трябва да се регистрират в системата за научни конференции - www.easychair.org и да качат доклада си в нея.


Submission page: https://easychair.org/conferences/?conf=er4is

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в шаблона template_BG.doc. Всички доклади ще бъдат рецензирани поне от двама члена на Програмния комитет, като приетите ще се публикуват в сборника на конференцията.